2. Política de protecció de dades

En virtut del que s'estableix en la Directiva sobre la privacitat electr√≤nica (directiva 2002/58/CE modificada per la Directiva 2009/136/CE, ‚ÄúEls equips terminals dels Usuaris de xarxes de comunicacions electr√≤niques, aix√≠ com tota informaci√≥ emmagatzemada en aquests equips, formen part de l'esfera privada dels Usuaris que ha de ser protegida de conformitat amb el Conveni Europeu per a la Protecci√≥ dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals‚ÄĚ.

D'acord amb el que s'estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, DINDER CLUB informa l'Usuari en relació a les plataformes, que, la informació que es pugui recaptar en els llocs web s'incorporarà en els sistemes de tractament responsabilitat de BUBBLEMEETINGS, S.L., amb les finalitats de realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l'Usuari amb els llocs web, així com les labors d'informació, estadística, i comercialització dels serveis i de les activitats relacionades amb aquests.


Bases legítimes del tractament


BUBBLEMEETINGS SL informa que la base legítima que empara els tractaments de dades personals és l'existència d'una relació jurídica i/o contractual entre totes dues parts i el consentiment prestat per part dels Usuaris.

BUBBLEMEETINGS SL informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat per l'Usuari, exceptuant aquells casos en els quals existeixi una obligació legal de conservació i mentre duri la relació jurídica i/o contractual.


Drets dels interessats

BUBBLEMEETINGS SL informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d'Acc√©s: √Čs el dret de l'Usuari a obtenir informaci√≥ sobre les seves dades concretes de car√†cter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, aix√≠ com de la informaci√≥ disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.

Dret de Rectificaci√≥: √Čs el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Nom√©s podr√† satisfer-se en relaci√≥ a aquella informaci√≥ que es trobi sota el control de l'APP, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pr√≤pia p√†gina, imatges o continguts web on constin dades de car√†cter personal de l'Usuari.

Dret a la Limitaci√≥ de tractament: √Čs el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.

Dret de Supressi√≥: √Čs el dret a suprimir les dades de car√†cter personal de l'Usuari, a excepci√≥ del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservaci√≥ d'aquests, dins del termini i en la forma escaient.

Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'Usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'√ļs com√ļ i lectura mec√†nica, i a transmetre'ls a un altre responsable.

Dret d'Oposici√≥: √Čs el dret de l'Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de car√†cter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de l'APP.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haur√† de complir amb els seg√ľents requisits:

¬∑      Presentaci√≥ d'un escrit a l'adre√ßa AVINGUDA DIAGONAL 177, 08018 BARCELONA (BARCELONA) (a l'atenci√≥ de BUBBLEMEETINGS SL) o b√© a trav√©s de correu electr√≤nic a administracio@bubblemeetings.com  

¬∑      L'escrit rem√®s pel titular de les dades que sol¬∑liciti l'exercici haur√† de complir els seg√ľents requisits legals:

 

o Nom, cognoms de l'interessat i c√≤pia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en qu√® s'admeti la representaci√≥, ser√† tamb√© necess√†ria la identificaci√≥ pel mateix mitj√† de la persona que li representa, aix√≠ com el document acreditatiu de la representaci√≥. La fotoc√≤pia del DNI podr√† ser substitu√Įda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitj√† v√†lid en dret.

o   Petici√≥ en qu√® es concreta la sol¬∑licitud. (Exercici en el qual se sol¬∑licita la informaci√≥ a la qual es vol accedir). Si no fa refer√®ncia a un fitxer concret se li facilitar√† tota la informaci√≥ que es tingui amb les seves dades de car√†cter personal. Si sol¬∑licita informaci√≥ d'un fitxer en concret, nom√©s la informaci√≥ d'aquest fitxer. Si sol¬∑licita informaci√≥ relativa a un tercer mai es podr√† facilitar. Si ho sol¬∑licita per tel√®fon se li indicar√† que ho faci per escrit i se l'informar√† de com ho pot fer i l'adre√ßa a la qual ha d'enviar-ho. Mai se li donar√† informaci√≥ per tel√®fon.

o   Domicili a l'efecte de notificacions.

o   Data i signatura del sol¬∑licitant.

o   Documents acreditatius de la petici√≥ que formula.

o L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitj√† que permeti acreditar l'enviament i la recepci√≥ de la sol¬∑licitud.

Finalment, l'informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

BUBBLEMEETINGS SL es compromet a adoptar les mesures t√®cniques i organitzatives necess√†ries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l'apartat dels termes i condicions d'√ļs, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.


a)    Exactitud i actualitat de les dades

DINDER CLUB informa els Usuaris que la Plataforma pot contenir enlla√ßos amb altres llocs web aliens a DINDER CLUB, de manera que no respondr√† sobre els tractaments de dades personals que l'Usuari proporcioni en aquests llocs web. En conseq√ľ√®ncia, li recomanem que revisi les pol√≠tiques de privacitat d'aquests llocs.

Aix√≠ mateix, DINDER CLUB informa que en el cas que l'Usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests √ļltims els responsables de les dades de car√†cter personal, i els qui hauran d'adoptar les mesures t√®cniques descrites en l'apartat dels presents Termes i Condicions d'√ös.

b) Quins Tractaments realitzem


Gestió de l'APP

Finalitat: Registre i gestií de les dades necessàries per a la funcionalitat de l'aplicació mòbil

Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment donat.

Base legítima: el consentiment de l'interessat

Tipología de Dades: Dades merament identificatives

 

Gestió dels Usuaris de la APP

 

Finalitat: Gestió de dades dels Usuaris que utilitzen la plataforma

Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat

Base legítima: El consentiment de l'interessat.

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives (Nom, cognoms, DNI, adreça postal, edat i dades profesioneales)


Gesti√≥ dels Usuaris de la APP ‚Äď Categories especials de dades

 

Finalitat: Gestió de dades dels Usuaris que utilitzen la plataforma

Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l'interessat

Tipologia de Dades: Dades de salut i dades d'orientació sexual.

o   Certificat de Discapacitat intel¬∑lectual

o   Al¬∑l√®rgies aliment√†ries

o   Al¬∑l√®rgies a medicaments

o   Ores al¬∑l√®rgies (pol¬∑len, picades, √†cars, etc.).

o   Intoler√†ncies aliment√†ries

o   Pors o f√≤bies

o   Suports i ajudes per a la mobilitat (audi√≤fons, cadira de rodes, bast√≥, etc.).


Gestió de plans i esdeveniments - inscripcions

Finalitat: Registre i gestió de dades dels participants per a l'organització i planificació dels esdeveniments.

Termini de conservació: Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment esmentada

Base legítima: El consentiment de l'interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives i dades dades de salut.

Dades de salut:

o   Certificat de Discapacitat intel¬∑lectual

o   Al¬∑l√®rgies alimentoses

o   Al¬∑l√®rgies a medicaments

o   Ores al¬∑l√®rgies (pol¬∑len, picades, √†cars, etc.).

o   Intoler√†ncies alimentoses

o   Pors o f√≤bies

o   Suports i ajudes per a la mobilitat (audi√≤fons, cadira de rodes, bast√≥, etc.).

 

Cessions: Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable


Gestió de les dades dels tutors legals/cuidadors

Finalitat: Gestió de les dades dels tutors legals d'aquells Usuaris que tinguin designat a un.

Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment del tutor/a legal.

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.Gestió del compliment normatiu

 

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat

Termini de conservació: Conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat

Base legítima: El compliment d'una llei

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

 

Cessions: Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administraci√≥ p√ļblica amb compet√®ncia en la mat√®ria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A m√©s, s'informa que la base legitimadora de la cessi√≥ √©s complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable


Gestió dels pagaments

Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.

Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O. 7/2012

Base legítima: El consentiment de l'interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Ag√®ncia Tribut√†ria, Bancs, Caixes i Organismes i/o administraci√≥ p√ļblica amb compet√®ncia en la mat√®ria amb la finalitat de complir amb les obligacions tribut√†ries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A m√©s, s'informa que la base legitimadora de la cessi√≥ √©s complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable


Elaboració de perfils dels Usuaris

  

Finalitat: DINDER CLUB realitzarà elaboracions de perfils a través de tractament automatitzat de dades proporcionades pels Usuaris amb la finalitat d'avaluar i analitzar quins perfils dins de l'APP són més afins entre si.

A través d'un tractament automatitzat de les dades que l'interessat proporciona quan es registra com a Usuari i en completar el seu perfil, utilitzarem aquesta informació perquè als Usuaris els sigui més fàcil connectar amb els membres que hagin informat d'uns gustos, preferències i/o aficions similars.

Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat i durant no més temps del necessari de manera proporcional als fins del tractament de les dades personals

Base legítima: La decisió de realitzar elaboracions de perfils és necessària perquè l'APP realitzi les connexions entre els usuaris més afins entre si.

Tipologia de Dades: S'informa l'Usuari que per a l'elaboració de perfils es tractaran dades personals merament identificatius i dades de caràcter especial.

En relació a les dades merament identificatives, s'utilitzarà el nom i cognoms, edat, imatge, el centre formatiu al qual pertany l'Usuari i dades acadèmiques.

Per a l'elaboració de perfils també s'utilitzarà aquella informació que l'Usuari hagi facilitat i completat en el seu compte de perfil, com les aficions i els interessos triats.

Les dades de caràcter especial que seran tractats per a l'elaboració de perfils són:

-   Salut

-   Identitat de g√®nere

-   Orientaci√≥ sexual


Per a l'elaboraci√≥ de perfils s'aplicar√† la seg√ľent l√≤gica: A trav√©s del registre com a usuari i una vegada el perfil de cada Usuari est√† completat segons aficions, gustos, prefer√®ncies, tipus de discapacitat intel¬∑lectual, etc., s'utilitzar√† un sistema automatitzat per a connectar als membres de l'APP amb m√©s afinitat.

 

Podent generar les seg√ľents conseq√ľ√®ncies: El tractament de les dades personals exposades anteriorment de manera automatitzada t√© com a efecte una decisi√≥ autom√†tica per a l'interessat/Usuari.

 

En aquest sentit, cal destacar que com a interessat l'Usuari té dret al fet que es garanteixi una intervenció humana en el procés de presa d'aquesta mena de decisions automatitzades.


Tractament d’imatges

Finalitat: Captació, registre i tractament d'imatges de les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per DINDER CLUB, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i/o promocionar les activitats de l'entitat i publicar-les en la pàgina web i/o xarxes socials de l'entitat.

Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment de l'interessat excepte obligació legal de conservació.

Base legítima: El consentiment de l'interessat.

Tipologia de dades: Imatge / Veu

 


3. Seguretat de la política de privacitat

BUBBLEMEETINGS SL es compromet a complir amb els Termes i Condicions d'√ös i amb la Pol√≠tica de Privacitat en relaci√≥ amb l'APP i els Serveis, en empleno de l'esmentat en els seg√ľents apartats:


a) Geolocalizació

DINDER CLUB, requereix accés a la geolocalització del dispositiu, per la qual cosa haurà d'usar els serveis de localització del sistema operatiu. Aquest accés es considera una recollida dades personals pel que han de transmetre dades de geolocalització a l'APP.

Prèviament a la instal·lació, així com, una vegada instal·lada, informarà sobre la utilització d'aquest sistema, havent d'acceptar-ho o rebutjar-ho expressament.

En qualsevol cas, l'Usuari podrà revocar en qualsevol moment de manera senzilla i eficaç, el tractament que l'APP realitza mitjançant la utilització de la localització del dispositiu, impedint d'aquesta manera que l'APP tingui accés al tractament de dades de localització.

En tot cas, la desinstal¬∑laci√≥ de l'APP implicar√† tamb√© no sols la desinstal¬∑laci√≥ de l'APP, sin√≥ el retroc√©s de la utilitzaci√≥ de la localitzaci√≥ del dispositiu per a l'√ļs de l'APP.

L'APP nom√©s podr√† accedir a les dades de geolocalitzaci√≥ quan l'Usuari utilitza l'aplicaci√≥, per la qual cosa aquest sistema no es trobar√† activat de manera cont√≠nua. Si fos necess√†ria la utilitzaci√≥ de la dada de localitzaci√≥ de manera cont√≠nua, s'informaria de manera prea i pr√®via, sol¬∑licitant el seu consentiment expr√©s de manera independent. Per a obtenir m√©s informaci√≥ sobre com deshabilitar aquesta funci√≥ pot consultar els seg√ľents enlla√ßos: iOS i Android. En cas de la desactivaci√≥ d'aquesta funcionalitat pot afectar l'√≤ptima funcionalitat de l'APP.


b) Aplicacions que utilitza DINDER CLUB

Permisos Del Dispositiu

La majoria de plataformes m√≤bils (iOS, Android, etc.) tenen definits uns certs tipus de dades del dispositiu als quals l'APP no pot accedir sense que doni el seu consentiment. Aquestes plataformes tenen diferents sistemes d'autoritzaci√≥ per a obtenir el seu consentiment. La plataforma iOS li avisar√† la primera vegada que l'APP vulgui obtenir perm√≠s per a accedir a una certa mena de dades i li permetr√† que concedeixi, o no, el seu consentiment a aquesta sol¬∑licitud. Els dispositius Android li notificaran els permisos que l'APP requereix abans que vost√® la utilitzi per primera vegada. El seu √ļs constituir√† el seu consentiment.

DINDER CLUB, pot utilitzar les funcions de les aplicacions disponibles en el propi dispositiu i per conseg√ľent accedir a les dades emmagatzemades. En tot cas l'APP l'informar√† sobre la utilitzaci√≥ d'aquestes aplicacions, i li sol¬∑licitar√† el seu consentiment, informant pr√®viament i de manera clara i completa, i oferint la possibilitat a l'Usuari de manifestar la seva voluntat d'acceptar o rebutjar la utilitzaci√≥ de dades espec√≠fiques que l'APP requereixi per a la seva instal¬∑laci√≥.

Per a la instal¬∑laci√≥ de DINDER CLUB i l'√ļs d'aquesta, es requerir√† l'√ļs d'aplicacions disponibles en el propi dispositiu:


PERMISOS DEL DISPOSTIU

Agenda de Contactos ‚ėź

Galeria d‚Äôimatges ‚ėí

Documents ‚ėź

Email ‚ėí

Calendari ‚ėí

Geolocalitzaci√≥ ‚ėí

Micr√≤fon ‚ėź

C√†mara ‚ėź

Altres ‚ėź


BUBBLEMEETINGS SL informa l'Usuari que la no acceptació per part de l'APP a les diferents aplicacions del seu dispositiu mòbil, podran fer que l'APP no funcioni íntegrament i existeixin apartats que no estiguin habilitats per a l'Usuari. Si té dubtes sobre la Política de Privacitat, pot contactar amb nosaltres en aquest correu electrònic: administracio@bubblemeetings.com.


c) Usos Permesos i Restriccions

Aquells Usuaris residents o amb domicili en altres pa√Įsos de la Uni√≥ Europea o fora de la Uni√≥ Europea hauran d'assegurar-se que l'acc√©s i √ļs a l'Aplicaci√≥ i/o del seu contingut els est√† perm√®s de conformitat amb la seva pr√≤pia legislaci√≥. En qualsevol cas, l'acc√©s i √ļs de l'Aplicaci√≥ per part d'un Usuari que no compleixi amb el requisit de resid√®ncia a Espanya s'entendr√† realitzat sota la seva exclusiva responsabilitat, exonerant a BUBBLEMEETINGS SL de qualsevol responsabilitat.

DINDER CLUB, informa que no tracta dades de menors d'edat. Si un pare i/o tutor detecta que el seu fill/a i/o tutelat/a ha proporcionat dades de caràcter personal de manera fraudulenta o bé que no siguin veraços sense el seu consentiment, ha de posar-se en contacte amb nosaltres en administracio@bubblemeetings.com.

BUBBLEMEETINGS SL procedirà a eliminar les dades de caràcter personal, així com tota aquella informació proporcionada per part del menor de la nostra base de dades.


d) Notificacions push

Aquesta APP pot enviar notificacions push a l'Usuari per a aconseguir els objectius descrits en la present Política de Privacitat i Termes i Condicions d'Ús.

En la majoria dels casos els Usuaris poden deshabilitar la recepció de notificacions push entrant en la seva configuració del dispositiu, com la configuració de notificacions per a telèfons mòbils, i a continuació canviant aquesta configuració per a aquesta Aplicació, algunes o totes les aplicacions en aquest dispositiu concret.

Els Usuaris han de ser conscients que deshabilitar les notificacions push pot afectar negativament la utilitat d'aquesta Aplicació.


e) Informaci√≥ dels dispositius

Per a la correcta funcionalitat de DINDER CLUB existeix la possibilitat que pugui accedir a la informació que llistem a continuació:

¬∑ Atributs del dispositiu: informaci√≥ com el sistema operatiu, les versions de maquinari i programari, el nivell de c√†rrega de la bateria, la pot√®ncia del senyal, l'espai d'emmagatzematge disponible, el tipus de navegador, els tipus i noms d'APP i arxius, i els plugins.

¬∑Identificadors: identificadors √ļnics, identificadors de dispositius i identificadors d'un altre tipus, com aquells provinents de jocs, APP o comptes que uses, aix√≠ com identificadors de dispositius familiars.

¬∑ Senyals del dispositiu: senyals de *Bluetooth i informaci√≥ sobre punts d'acc√©s a wifi, balises ("*beacons") i torres de telefonia cel¬∑lular pr√≤xims.

· Dades de la configuració del dispositiu: informació que ens permet l'Usuari rebre mitjançant la configuració que activa en el seu dispositiu, com l'accés a la ubicació de GPS, la càmera o les fotos.


Xarxa i connexions: informaci√≥, com el nom de l'operador de telefonia o prove√Įdor d'internet, l'idioma, la zona hor√†ria, el n√ļmero de tel√®fon, l'adre√ßa IP, la velocitat de la connexi√≥ i, en alguns casos, informaci√≥ sobre altres dispositius que es troben a prop o estan en la teva xarxa, perqu√® puguem fer coses com ajudar-te, per exemple, a transmetre un v√≠deo del tel√®fon al televisor.Termes i condicions d'√ļs

1. Interacció amb l'usuari

DINDER CLUB permet a l'Usuari, a través de l'aplicatiu, proporcionada per aquesta


1.1 El Usuari reconeix i accepta que

a)    La present APP atorga llic√®ncia no exclusiva, limitada, intransferible i revocable per a la utilitzaci√≥ del servei, devent l'Usuari utilitzar-lo per a fins de car√†cter exclusivament personal, no comercial ni d'entreteniment. DINDER CLUB es reserva tots els drets no concedits expressament en el servei o en els seus Termes i Condicions d'√ös. DINDER CLUB podr√† donar per acabada aquesta llic√®ncia en qualsevol moment i sense causa justificada.

b)    DINDER CLUB no es fa responsable pel contingut de qualsevol tipus de publicitat de tercers, ni el contingut de qualsevol lloc web o altres materials que poden estar vinculats a la publicitat per tercers, sent responsabilitat de l'Usuari la visualitzaci√≥ d'aquests.


1.2 Obligacions dels Usuaris

a) Nom√©s pot usar l'APP i/o els Serveis si els requisits que figuren a continuaci√≥ es compleixen.

b) L'acc√©s a DINDER CLUB i / o els Serveis, o les seves parts, pot requerir que el dispositiu estigui connectat a Internet o necessitar altres serveis de tercers.

c) L'Usuari ha de complir amb els termes del tercer corresponent en fer √ļs dels Serveis. Aix√≠ mateix, l'Usuari √©s responsable d'assegurar-se que la instal¬∑laci√≥ i l'√ļs de l'APP no excedeixin les quotes d'√ļs de dades o altres limitacions que poden aplicar-se al seu servei d'Internet o d'altres serveis adquirits a tercers.


1.3  El Usuari accepta que no podr√°

a) Utilitzar o promoure l'√ļs de qualsevol tipus de paranys, modificacions, explosions o per altres mitjans no autoritzats a interferir amb, o obtenir un avantatge indegut en el seu √ļs, l'APP i/o els Serveis.

b) Intentar interrompre el funcionament normal de l'APP, o qualsevol altra infraestructura operada per DINDER CLUB.

c) Intentar obtenir acc√©s no autoritzat a l'APP.

d) Fer qualsevol √ļs automatitzat de l'APP.

e) Fer-se passar per una altra persona en l'√ļs de l'APP, o

f) Utilitzar l'APP en relació amb la violació o intent de qualsevol llei aplicable.

2. Funcionament


2.1 Ambit d’aplicació


DINDER CLUB està disponible per a la seva descàrrega a Espanya, així com qualsevol país que s'hagi habilitat.


2.2 Obtenció de DINDER CLUB a través de botigues digitals


2.2.1 Botigues Digitals

Si l'APP fos obtinguda a través de qualsevol botiga digital l'Usuari i DINDER CLUB, reconeixen i accepten que:

a)El present document se celebra entre l'Usuari i DINDER CLUB. solament, i no amb les botigues digitals, sent l'√ļnica responsable de l'APP i del seu contingut l'empresa.

 

b)Les botigues digitals no tenen cap obligaci√≥ de proporcionar serveis de manteniment i suport en relaci√≥ amb l'APP, ja sigui en les presents condicions i termes d'√ļs o d'una altra llei aplicable

 

c)    DINDER CLUB i no les botigues digitals, s'encarregaran de tractar les reclamacions de l'Usuari o de qualsevol tercer en relaci√≥ amb l'APP, incloent entre tals:

 

1. Reclamació de responsabilitats pels serveis oferts en l'APP.

 

2. Qualsevol reclamaci√≥ per al cas que l'APP no compl√≠s amb qualsevol requisit legal o reglamentari, aplicable.

 

 

3. Reclamacions relatives a la protecció del consumidor o legislació similar.

 

4. En cas de qualsevol reclamaci√≥ de tercers relativa a la infracci√≥ dels drets de propietat intel¬∑lectual en relaci√≥ a l'APP o a la seva possessi√≥ o √ļs, DINDER CLUB, i no les botigues digitals, ser√† l'√ļnic responsable de la recerca, la defensa, i tramitaci√≥ d'aquesta reclamaci√≥.

 

5. Les botigues digitals, i/o les seves filials seran tercers beneficiaris d'aquest document.

 

A l'acceptació d'aquest document, les botigues digitals tindrà dret a fer complir el mateix com un tercer beneficiari.

2.2.2 Descàrrega de DINDER CLUB

-       APPLE I GOOGLE

DINDER CLUB és una aplicació multiplataforma, que es troba disponible en Apple Store i Playstore. Això permet gestionar les comunicacions independentment del dispositiu des del qual s'accedeixi.

S'utilitzen credencials √ļniques.

 

2.3 Cost de la APP

La descàrrega de l'APP no suposa de cap cost per part de l'Usuari.


2.4 Mètodes de pagament

La descàrrega de l'APP no disposa de pagaments pel que no se sol·licitarà cap dada referent als mètodes de pagament de l'Usuari.


2.5 Desinstal·lació

Si l'Usuari desitja desinstal·lar l'APP, haurà de procedir a la desinstal·lació del seu dispositiu.

Aquest fet no implica l'eliminació automàtica de la informació que l'APP disposi de l'Usuari, per la qual cosa si desitja l'eliminació de la informació disponible per part de la BUBBLEMEETINGS SL haurà de formalitzar la seva petició a través d'una sol·licitud dirigint-la al correu electrònic administracio@bubblemeetings.com o a l'adreça AVINGUDA DIAGONAL 177, 08018 BARCELONA (BARCELONA).


2.6 Cancel·lació del compte d'Usuari

En el cas que l'Usuari decideixi cancel·lar el seu compte de perfil, podrà dirigir-se a la configuració de la mateixa i donar-se de baixa. En el moment en què l'Usuari dona de baixa el seu perfil, aquest deixarà de ser visible per als altres Usuaris que utilizen l'APP.

 

Quan l'Usuari sol·liciti la baixa del seu perfil, des de DINDER CLUB bloquejarem totes les dades personals relatius a l'Usuari, així com el seu compte i restringirem el seu accés, de tal manera que no seran visibles pels altres membres que utilizen l'APP.

 

Una vegada transcorregut el termini legalment establert per a la conservació de les dades per obligació legal, aquests seran eliminats definitivament de la nostra plataforma.

 

No obstant aix√≤, les dades dels Usuaris poden mantenir-se en els seg√ľents casos: Per una obligaci√≥ legal, reunir requisits reglamentaris, resoldre disputes, mantenir la seguretat, evitar cas de frau i ab√ļs, aplicar les nostres condicions d'√ļs o complir la seva sol¬∑licitud de cancel¬∑laci√≥ per a no rebre futurs missatges per part nostra. Una vegada tancada el compte, es conservar√† la informaci√≥ de manera anonimitzada.

 

En cas que tingui algun dubte addicional pot contactar amb nosaltres mitjançant el canal administracio@bubblemeetings.com

3. Suport

De conformitat amb els presents Termes i condicions d'√ös, la DINDER CLUB, estar√† obligada a oferir i/o publicar donis de la botiga digital les noves extensions o versions, i altres serveis en relaci√≥ amb l'√ļs de l'APP o del Servei.

En tot cas, és responsabilitat de BUBBLEMEETINGS SL l'actualització de l'APP, mitjançant les funcionalitats proporcionades per DINDER CLUB a través de la botiga digital.

L'Usuari podrà ser informat a través de notificació Push sobre les actualitzacions que s'hagin de realitzar en l'APP.

4. Serveis de tercers

DINDER CLUB pot utilitzar els serveis de tercers:


a)    Per a obtenir el programari i / o serveis (per exemple, per a la creaci√≥ d'un determinat component de l'APP)

b)    En relaci√≥ amb el Programari i / o serveis (per exemple, un lloc web de xarxes socials).

 

A més, amb la finalitat d'obtenir, instal·lar, actualitzar, accedir, utilitzar, o continuar accedint, és possible que hagi d'utilitzar determinats serveis de tercers.

 

DINDER CLUB pot obtenir dades d'an√†lisis mitjan√ßant prove√Įdors que permeten comprendre l'√ļs i analitzar l'√≠ndex de popularitat de l'APP. Aquesta an√†lisi es realitza en nom de DINDER CLUB, per la qual cosa la responsabilitat d'aquesta activitat es correspon amb la pr√≤pia APP. En l'apartat ‚Äú7.POL√ćTICA DE COOKIES‚ÄĚ l'Usuari disposa de la informaci√≥ completa sobre l'an√†lisi i el/s prove√Įdor/√©s que utilitza l'APP.

 

L'APP pot contenir enlla√ßos (fins i tot a trav√©s de la publicitat) a llocs web de tercers o d'altres continguts o serveis de tercers. Aquests vincles es proporcionen √ļnicament per a la seva comoditat i no poden mantenir-se al dia o actualitzar-se. Vost√® reconeix que tals vincles no han d'interpretar-se com un aval, aprovaci√≥ o recomanaci√≥ per part nostra dels tercers, o de qualsevol contingut o els serveis prestats per ells, i que l'√ļs de qualsevol contingut o serveis de tercers pot estar subjecte a Termes i Condicions d'√ös aliens a l'APP.

5. Garantia

L'Usuari assumeix que no es pot garantir el que l'APP i els serveis que es desprenen de la mateixa estiguin lliures d'errors; no constituint l'existència de tals errors un incompliment del present document.

 

Tret que s'indiqui expressament el contrari en aquest document, i en la mesura permesa per la llei aplicable, DINDER CLUB no ser√† responsable davant l'Usuari per qualsevol p√®rdua, incloent-hi danys especials, indirectes o emergents (com la p√®rdua de beneficis), o la reivindicaci√≥, que es derivin de l'incompliment d'aquest document o com a resultat de l'√ļs defectu√≥s dels serveis oferts per BUBBLEMEETINGS SL.

 

En cas de qualsevol fallada, haurà de dirigir-se a BUBBLEMEETINGS SL mitjançant el correu electrònic: administracio@bubblemeetings.com.

6. Perfil de l'usuari

BUBBLEMEETINGS SL informa els Usuaris del/els perfil/és que l'APP té habilitats, així com la informació necessària per a cada perfil i aquella informació de categories especials, en cas que siguin requerits.

Tipologia de dades

Perfil d’Usuari: Usuari amb discapacitat intel·lectual del 33%

Informació general: Nom, cognom, DNI, adreça postal, compte bancari, telèfon, targeta de crèdit/dèbit, correu electrònic, dades acadèmiques i imatge de perfil.

Informació de categoria especial: Dades de salut (historial mèdic) i dades d'orientació sexual.


6.1 Registre d’Usuari


Per a poder utilitzar les funcionalitats de DINDER CLUB √©s necessari registrar-se com a Usuari en la nostra APP, aix√≠ com accedir en l'√†rea privada. Per a anul¬∑lar el seu registre vegeu apartat ‚Äú5.4 Desinstal¬∑laci√≥‚ÄĚ i ‚Äú5.5 Cancel¬∑laci√≥ del compte d'Usuari.‚ÄĚ

L'APP informa que podrà modificar la configuració del perfil creat dins de la seva àrea privada.

Quan l'Usuari es registri en l'APP, haurà de crear un Usuari i contrasenya per a poder accedir a les funcionalitats de l'APP així com accedir en l'àrea privada.

APP informa que disposa d'un sistema de restauració de contrasenyes, mitjançant:

-       Des de la mateixa APP

-       Mitjan√ßant email


IMATGE

En la creaci√≥ del seu perfil d'Usuari tindr√† la possibilitat de personalitzar el seu perfil, utilitzant una fotografia, sempre que sota el seu consentiment. Aix√≠ mateix l'Usuari podr√† modificar en qualsevol moment aquesta imatge. Sempre complint amb l'apartat ‚Äú11. CODI DE CONDUCTA‚ÄĚ dels presents Termes i Condicions d'√ös.

La Llei org√†nica 1/1982, de 5 de maig, de protecci√≥ civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pr√≤pia imatge estableix que dret ser√† protegit civilment enfront de tot g√®nere d'intromissions il¬∑leg√≠times, entre les quals es troben ‚Äúla captaci√≥, reproducci√≥ o publicaci√≥ per fotografia, film, o qualsevol altre procediment, de la imatge d'una persona en llocs o moments de la seva vida privada o fora d'ells. Per ella s'informa l'Usuari que el contingut que es pugui publicar en l'APP, aquesta informaci√≥ ser√† protegit per drets de propietat intel¬∑lectual, com a fotografies i v√≠deos, ens concedeixes una llic√®ncia no exclusiva, transferible, amb drets de sublicencia, lliure de drets d'autor, aplicable globalment, per a utilitzar qualsevol contingut que l'Usuari publiquis en l'APP, finalitza quan elimines el teu perfil d'Usuari dins de l'APP, excepte si el contingut s'ha compartit amb tercers i aquests no l'han eliminat.‚ÄĚ

DINDER CLUB no es fa responsable, en cap cas del contingut de les imatges o la seva veracitat.

Quan un usuari puja la seva foto de perfil, la imatge serà verificada manualment abans de ser visible per a altres usuaris. Aquest procés de verificació és necessari per a garantir que la fotografia compleixi amb els estàndards de de DINDER CLUB i les normes de la comunitat.

La verificació manual significa que des de DINDER CLUB s'examinarà la fotografia de perfil per a assegurar-se que compleix amb nivells apropiats i adequats de visibilitat. Si la fotografia no compleix amb aquests requisits, no es mostrarà a altres usuaris i es notificarà a l'usuari perquè pugui proporcionar una foto alternativa.

La privacitat i seguretat de les dades de l'usuari són prioritat per a DINDER CLUB, per la qual cosa es prendran mesures adequades per a protegir la fotografia de perfil durant el procés de verificació manual.


VISIBILITAT

S'informa que els perfils d'Usuaris podran ser visibles per a altres Usuari. La informació que podrien visualitzar els altres Usuaris podrien ser, imatge de perfil, nom i/o cognoms, sempre tenint en quanta la configuració que el propi Usuari hagi configurat en el seu perfil.


6.2 Seguretat del compte del Usuari


L'Usuari √©s responsable de mantenir la confidencialitat del seu nom d'Usuari i la contrasenya que designa durant el proc√©s de registre, i √©s l'√ļnic responsable de totes les activitats desenvolupades sota el seu nom d'Usuari i contrasenya.

 

L'Usuari ent√©n i accepta notificar immediatament a APP qualsevol revelaci√≥ o √ļs desautoritzat del seu nom d'Usuari o de la seva contrasenya o de qualsevol altre incompliment de seguretat que conegui, a la direcci√≥ d'email: administracio@bubblemeetings.com.

 

Per a protegir la integritat i seguretat del Servei, BUBBLEMEETINGS SL es reserva el dret, en qualsevol moment, a la seva plena disponibilitat, de bloquejar unes certes adreces IP dels Usuaris d'accés al Servei.

7. Política de cookies

Una Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una APP entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un Usuari o del seu dispositiu i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu dispositiu, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'Usuari.

Segons el que es disposa en l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), pel qual s'ha d'informar els usuaris sobre la utilització de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals, DINDER CLUB informa que en accedir la present APP, no s'instal·laran cookies en els seus equips. En el cas que DINDER CLUB decideixi utilitzar aquests dispositius, procedirà a informar els seus usuaris.

8. Codi de conducta

L'Usuari haurà de complir amb totes les lleis que siguin aplicable i utilitzar els espais disponibles de l'APP per a deixar comentaris de mode correcte i respectar el codi de conducta que s'estableix en aquest apartat, així com tenir en compte el règim de responsabilitats que es puguin derivar de la utilització d'aquests espai de manera incorrecta o il·lícita.

DINDER CLUB informa de les conductes que no considera apropiades i de la potestat que disposa per a actuar en conseq√ľ√®ncia sobre els seg√ľents usos, actuacions, omissions o declaracions que el membre realitzi, en virtut de la relaci√≥ que li uneix a DINDER CLUB:


-  Actuar de manera deshonesta o poc professional.

-  Publicar continguts inapropiats o inexactes.

-  Assetjar, abusar, amena√ßar o danyar a una altra persona o Usuari - membre de DINDER CLUB

- Utilitzar o publicar a trav√©s d'imatges, v√≠deos o qualsevol comentari en el perfil que pugui ferir la sensibilitat dels Usuari, aix√≠ com que pugui discriminar per qualsevol condici√≥, ra√ßa, grup √®tnic, nacionalitat, religi√≥, sexe, orientaci√≥ sexual, discapacitat o malaltia, o que siguin il¬∑legals, injuriosos, abusius, obscens, discriminatoris o per altres causes considerades reprotxables.

- Usar el compte d'una altra persona o crear una identitat falsa en DINDER CLUB

-  Realitzar declaracions falses que suplantin la identitat.

- Incloure contingut que continguin virus inform√†tics o altres que puguin eliminar, interrompre o obstaculitzar la correcta navegaci√≥.    

-  Vendre, patrocinar o obtenir benefici econ√≤mic a trav√©s de DINDER CLUB sense l'autoritzaci√≥ de BUBBLEMEETINGS SL o si s'ha establert un altre m√®tode proporcionat per BUBBLEMEETINGS SL per a la gesti√≥ d'un servei exclusiu.

- Compartir informació de persones que no són Usuari sense el seu consentiment exprés.

- Crear perfils falsos en l'aplicaci√≥, en el cas que DINDER CLUB detecti que existeixen perfils falsos seran eliminat de manera immediata.

- Promoure el racisme, la xenofòbia o el fanatisme de qualsevol classe contra qualsevol grup o individu.

-  Imitar o suplantar a qualsevol persona o entitat.

- Sol·licitar diners d'altres Usuaris.

- Enviar vídeos, àudios o fotografies amb imatges d'una altra persona sense la seva autorització (o en el cas d'un menor, sense l'autorització dels seus pares o tutors legals).

9. Propietat intel·lectual (Copyright)

 

L'accés a l'APP no atorga a l'Usuari cap legitimitat, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements corporatius.

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, v√≠deos, codi font i resta de continguts en l'APP s√≥n propietat de BUBBLEMEETINGS SL. DINDER CLUB t√© el dret d'√ļs i explotaci√≥ d'aquesta APP i continguts, i en tal sentit s'erigeixen com a obres protegides per la legislaci√≥ de propietat intel¬∑lectual i industrial vigents.

L'Usuari reconeix que els materials prestats en el marc dels Serveis estan protegits per drets d'autor i també poden ser protegits com altres llicències de propietat intel·lectual propietat de BUBBLEMEETINGS SL.

En cas d'una resoluci√≥ judicial l'Usuari haur√† d'indemnitzar a BUBBLEMEETINGS SL contra totes les responsabilitats, costos, p√®rdues, reclamacions i despeses que BUBBLEMEETINGS SL pot inc√≥rrer amb un tercer a conseq√ľ√®ncia de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquest document.

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel¬∑lectual o industrial, en el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s'ha produ√Įt una violaci√≥ dels seus leg√≠tims drets per la introducci√≥ d'un determinat contingut en l'APP, haur√† de notificar aquesta circumst√†ncia a BUBBLEMEETINGS SL., mitjan√ßant correu electr√≤nic a l'adre√ßa: administracio@bubblemeetings.com, indicant:

-Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb la qual actua

 

- Indicaci√≥ dels continguts protegits pels drets de propietat intel¬∑lectual o industrial, i la seva ubicaci√≥ en el lloc web

 

- Acreditaci√≥ dels citats drets de propietat intel¬∑lectual o industrial.

 

- Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.


La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva responsabilitat d'aquests.

 

10. Actualitzacions i modificacions

DINDER CLUB es reserva el dret a modificar, revisar o substituir la Pol√≠tica de Privacitat aix√≠ com els Termes i Condicions d'√ös, quan ho consideri necessari. Les modificacions, revisions i substitucions es faran efectives immediatament despr√©s de la seva publicaci√≥. L'√ļs continuat de l'APP o els Serveis despr√©s d'aquesta notificaci√≥ constitueix el seu acord de ser limitat pels termes d'aquest document modificat, revisat o substitu√Įt, aix√≠ com la seva comprensi√≥ i acceptaci√≥.

 

La ren√ļncia per qualsevol de les parts a exercir un dret de defensa per qualsevol violaci√≥ o incompliment de qualsevol altra part, ser√† efectiva √ļnicament quan es realitzi per escrit i amb la signatura de la part que ren√ļncia. Aquesta ren√ļncia no constituir√† una ren√ļncia a exercir qualsevol altre dret derivat d'altres incompliments del present document.

 

Si alguna disposició d'aquest document es declarés nul·la, en qualsevol jurisdicció, aquesta disposició de la jurisdicció corresponent, serà aplicable perquè la disposició declarada nul·la sigui ineficaç en la mesura de la prohibició, invalidesa o inaplicabilitat, sense invalidar les disposicions restants d'aquest document o que afectin la validesa o aplicabilitat d'aquesta disposició en qualsevol altra jurisdicció.

 

DINDER CLUB no pot cedir, novar o transferir cap dels seus drets o obligacions en virtut d'aquest document a la seva sencera discreció, sense previ avís.

 

No obstant això, l'exposat en el present document, DINDER CLUB no serà responsable de qualsevol retard o incompliment de les seves obligacions, sobre la base del present document, si la demora o incompliment es deu a circumstàncies de força major, incloent-hi les disputes comercials.

11. Arbitratge i legislació aplicable

Entens i acceptes que qualsevol discrep√†ncia o reclamaci√≥ sorgida com a conseq√ľ√®ncia o relacionades amb aquest Contracte de Llic√®ncia d'√ös (incloent qualsevol presumpte incompliment del mateix), o amb el Servei, se sotmetran exclusivament al Tribunal Arbitral de Madrid Espa√Īa, i es resoldran mitjan√ßant arbitratge de dret, d'obligat compliment.